Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest VIRTUAL MEDIA TEAM DOO BEOGRAD, z siedzibą w Jurija Gagarina 231 326, 11070 Beograd, Srbija/Serbia, MB: 21132110, PIB: 109144593, (zwana dalej: Administratorem) Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@vmt.rs

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas wypełniania formularza informacyjnego na stronie http://www.klubpromocji.com/

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez TwoGecko ? Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

● umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z http://www.klubpromocji.com/
● obsługi reklamacji;
● obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
● kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu http://www.klubpromocji.com/ którym jest:
● monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na http://www.klubpromocji.com/.
● dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach http://www.klubpromocji.com/ lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności na http://www.klubpromocji.com/.
● prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług http://www.klubpromocji.com/ oraz TwoGecko, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich;
● kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
● zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
● prowadzenie badań i analiz http://www.klubpromocji.com/, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
● obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
● organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
● prowadzenie analiz statystycznych;
● przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
● prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i oferowanych produktów
● wypełnienia zobowiązań wynikających z umów zawartych pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem oraz świadczenia na moją rzecz przez Administratora usług drogą elektroniczną,
● prowadzenia marketingu produktów i usług własnych Administratora, jak również powiązanych z nim podmiotów ( „Partnerów”), w tym marketingu przy wykorzystaniu informatycznych urządzeń końcowych.
● świadczenia usług przez Administratora w ramach serwisów stanowiących własność lub obsługiwanych przez Administratora, w tym udzielania dostępu do określonych usług, produktów lub treści cyfrowych
● przekazywania informacji o proponowanych zmianach w Serwisie, w tym Regulaminu i Polityki Prywatności, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail), odpowiadania na korespondencję,
● analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych. Na podstawie tworzonego profilu Administrator może: (i) dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta lub (ii) zaproponować spersonalizowaną ofertę. W wymienionych powyżej celach Administrator będzie przetwarzał dane dotyczące: korzystania z usług dostarczanych drogą elektroniczną. Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO. Szczegółowe informacje na temat gromadzonych i przetwarzanych kategorii danych są opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://klubpromocji.com/regulamin.pdf
● marketingu bezpośredniego opartego na analizie danych transmisyjnych dotyczących np. transmisji danych w Internecie, w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Administratora. Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany przez Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
● zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
● organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział; Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

● imię oraz adres e-mail,
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z http://www.klubpromocji.com/.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
● w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
● w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
● w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
● w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są Partnerzy Administratora prowadzący działalność gospodarczą między innymi w obszarach:
a) działalności finansowej
b) działalności ubezpieczeniowej,
c) działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej,
d) działalności doradczej,
e) działalności produkcyjnej,
f) działalności usługowej,
g) działalności sprzedażowej,
h) firmy odpowiedzialne za zakup przestrzeni reklamowych,
i) wyspecjalizowane agencje marketingowe, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy związane z branżą finansową,
j) operatorzy pocztowi, developerzy, firmy branży FMCG,
k) firmy branży samochodowej (dealerzy, producenci), przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami.

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2) organizacjach międzynarodowych. W sytuacji przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej, wobec których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu art. 45 ust. 1 RODO, Administrator oświadcza, iż spełnione zostaną warunki z art. 46 lub art. 49 RODO, zezwalające na takie przekazanie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
● dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
● wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
● zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
● statystycznych i archiwizacyjnych,
maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym TwoGecko zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne

Organizujesz konkurs, ale nie wiesz
jak dotrzeć do odbiorców?

Nie umiesz określić grupy docelowej?

A może nie wiesz jak przeprowadzić go zgodnie z obowiązującym prawem ?

Spokojnie, pomożemy Ci! Jesteśmy w tym ekspertami

puchar

Wyrażam zgodę na profilowanie, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań, oceny zainteresowań, wiarygodności płatniczej oraz preferencji zakupowych, a także oferowania usług o wartości dodanej, prezentowania reklam produktów i usług w oparciu o określone preferencje. Zgoda obowiązuje w trakcie trwania umowy lub do jej wcześniejszego wycofania.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail, wiadomości niezbędnych do wykonywania wszelkich działań w serwisie http://www.klubpromocji.com/ (e-maile związane z rejestracją, logowaniem, oraz e-maile systemowe) jak również w zakresie informacji handlowych.
Chcę otrzymywać informacje handlowe firm współpracujących z VIRTUAL MEDIA TEAM DOO BEOGRAD na podany adres e-mail, w związku z czym wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail dla celów marketingowych, związanych z przesyłaniem na podany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych pochodzących od partnerów handlowych Spółki, z którymi Spółka współpracuje w związku z promocjami i innymi formami akcji marketingowych przeprowadzanych dla użytkowników lub podmiotów, z którymi Spółka nawiązała współpracę w zakresie świadczenia na ich rzecz usług reklamowych.
Wyrażam zgodę na profilowanie, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań, oceny zainteresowań, wiarygodności płatniczej oraz preferencji zakupowych, a także oferowania usług o wartości dodanej, prezentowania reklam produktów i usług w oparciu o określone preferencje. Zgoda obowiązuje w trakcie trwania umowy lub do jej wcześniejszego wycofania.

Nasze szczęśliwe liczby to:

1527
obraz

Zadowolonych Klientów

19332
obraz

Godzin spędzonych
nad realizacją projektów

1865
obraz

Zrealizowanych
i zakończonych konkursów

5350
obraz

Wypitych kaw

A nad wszystkim czuwa nasza drużyna, czyli

8

osobowy zespół ekspertów

Kontakt