I Postanowienia ogólne

1. Właścicielem strony klubpromocji.com zwanego dalej Serwisem jest VIRTUAL MEDIA TEAM DOO BEOGRAD, z siedzibą w Jurija Gagarina 231 326, 11070 Beograd, Srbija/Serbia w dalszej części Regulaminu jest on zwany Usługodawcą.

2. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu przez Usługodawcę.

3. Warunkiem korzystania z serwisu jest akceptacja Regulaminu i przestrzeganie postanowień w nim zawartych.

4. Regulamin jest dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie klubpromocji.com . Regulamin jest udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku użytkowania.

Każdy Użytkownik korzystający z serwisu klubpromocji.com zobowiązuje się do: - przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
- przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet.
- niewykorzystywania Serwisu lub jakichkolwiek Usług bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, handlowej lub zawodowej chyba, że uzyskał na to zgodę Usługodawcy.
- nie prowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu Informatycznego lub systemów komputerowych osób trzecich.

Użytkownik poprzez dodanie materiałów w ramach Serwisu:

a. wyraża zgodę na prezentowanie przez Usługodawcę w ramach Serwisu wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych, informacyjnych i promocyjnych. b. przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż jego wszystkie wypowiedzi mogą zostać zlikwidowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu. c. wyraża zgodę na uzyskiwanie wiadomości e-mail informujących o dodaniu jego wpisu w serwisie Usługodawcy.

Zabrania się kopiowania Serwisu, powielania ich w części lub w całości, a także publikowania ich na innych stronach internetowych.

Bezwzględnie zabrania się jakiegokolwiek ingerowania w sposób działania Serwisu.

W ramach świadczenia Usług, Usługodawca jedynie udostępnia zasoby swojego Serwisu, w celu umożliwienia korzystania przez Użytkowników z poszczególnych Usług na zasadach opisanych w Regulaminie oraz udostępnienia ich przez Użytkowników.

Usługodawca nie jest organizatorem ani sponsorem konkursów, rabatów, promocji, ani innych wydarzeń udostępnionych w Serwisie.

Serwis jest stroną informującą o istniejących konkursach, rabatach, promocjach oraz innych wydarzeniach i nie jest odpowiedzialny za ich przeprowadzenie ani żadne inne czynności z nimi związane.

Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem, Polityką Prywatności i innymi dokumentami związanymi z opublikowanymi w Serwisie klubpromocji.com konkursami, rabatami oraz innymi wydarzeniami na stronach internetowych rzeczonych wydarzeń we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie przez Użytkownika czynności zapoznania się z Regulaminem i/lub innymi dokumentami dotyczącymi opublikowanych w Serwisie wydarzeń.

II. Zawarcie i rozwiązanie umowy

„Użytkownik” – oznacza każdy podmiot, spełniający wymagania opisane w Regulaminie, który w jakikolwiek sposób korzysta z Usługi i osobę, która dobrowolnie zaakceptowała niniejszy Regulamin.

Użytkownikami mogą być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby pełnoletnie, nieubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie) oraz osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby pomiędzy 13-18 rokiem życia albo osoby ubezwłasnowolnione częściowo), które uzyskały uprzednią zgodę swojego przedstawiciela ustawowego.

Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dotycząca Usługi WWW zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia przez Użytkownika Serwisu lub choćby chwilowego zaprzestania świadczenia Usługi WWW przez Usługodawcę.

Usługa klubpromocji.com świadczona jest wyłącznie dla Użytkowników, którzy akceptują niniejszy Regulamin i zobowiązują się go przestrzegać.

Umowa o świadczenie Usługi klubpromocji.com zawarta zostaje z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu.

Z ważnych powodów, Usługodawca uprawniony jest do zmiany, usunięcia, czasowego wyłączenia lub ograniczenia funkcjonalności Serwisu.

III. Warunki techniczne

1. Korzystanie z Usług serwisu klubpromocji.com możliwe jest pod warunkiem posiadania przez Użytkownika systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

a. posiadanie dostępu do Internetu.
b. zastosowanie przeglądarek internetowych skonfigurowanych w sposób umożliwiający korzystanie z technologii JavaScript, Cookies, SSL, Aplikacji Flash, Aplikacji Java.
c. W trakcie korzystania z Usługi w systemie teleinformatycznym Klienta mogą zostać zainstalowane pliki cookies.

IV Własność intelektualna

Wszystkie aplikacje zamieszczone na łamach serwisu oraz tekst i grafika w nich zawarte objęte są prawami autorskimi oraz są własnością ich twórców lub/i producentów.

Szata graficzna, tekst oraz skrypt serwisu są objęte prawami autorskimi. W związku z tym zabronione jest kopiowanie oraz wykorzystywanie jakichkolwiek elementów bez uprzedniej zgody autorów.

Zabrania się technik budowania własnych serwisów internetowych w oparciu o zasoby należące do serwisu klubpromocji.com Zabrania się hotlinkowania materiałów zamieszczonych w ramach domeny serwisu bez podania źródła ich pochodzenia lub uzyskania zgody od właściciela serwisu.

V Postanowienia końcowe

Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Serwisu, oraz za szkody wynikające z jego używania. Zobowiązuje się jednocześnie czuwać nad poprawnym funkcjonowaniem Serwisu oraz nadzorować jego zaplecze techniczne.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną lub związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi, zwłaszcza w sytuacjach niezależnych od woli Usługodawcy.

Usługodawca nie odpowiada za częściową lub całkowitą utratę danych spowodowaną włamaniem do serwisu, błędami skryptu lub spowodowaną przez firmę hostingową. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017.

Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany Regulaminu w całości lub w części, w każdym czasie, bez konieczności podawania uzasadnienia zmian oraz bez konieczności informowania Użytkowników.

Wszelkie reklamacje należy kierować na adres e-mail kontakt@vmt.rs Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, wiążąca jest data otrzymania reklamacji na skrzynkę mailową.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa kodeksu cywilnego.

W przypadku wątpliwości dotyczących konkretnych działań nie opisanych w niniejszym Regulaminie należy skontaktować się z Usługodawcą pod adresem email kontakt@vmt.rs lub podejmować działania zgodnie z polskim prawem cywilnym.